Klauzula informacyjna

Informacja dla osób kontaktujących się

Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informujemy, że:

I. Aadministratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

AICS MAREK NASIŁOWSKI, z siedzibą w Warszawie, przy ul. V Poprzecznej 11, (04-611 Warszawa) o numerze NIP: 9521824228, REGON: 016006786. 

Ze administratorem można skontaktować się pod adresem mailowym: info@aics.pl.

II. Podanie danych i wysłanie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt ze strony administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

III. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

     1)      udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, na podstawie zgody wyrażanej przez wysłanie wiadomości, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

     2)      obrony przed ewentualnymi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

     3)      później dane mogą być przetwarzane również w innych celach, o czym Pani/Pan zostanie stosownie poinformowany/a.

IV. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okresy wskazane poniżej:

     1)      do czasu wycofania zgody

     2)      przez 7 lat liczonych od dnia wpłynięcia korespondencji;

     3)      do czasu przedawnienia roszczeń wynikającego z przepisów Kodeksu cywilnego.

V. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:

     1)      osobom współpracującym z administratorem oraz innym upoważnionym pracownikom,

     2)      podmiotom świadczącym dla administratora usługi (wsparcie w zakresie IT).

VI. W zakresie wynikającym z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

     1)      dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,  

     2)      żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,

     3)      żądania usunięcia danych osobowych,

     4)      żądania ograniczenia przetwarzania danych,

     5)      wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania,

     6)      przenoszenia danych (przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody).

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Realizacja wskazanych powyżej praw, oprócz wniesienia skargi do organu nadzorczego, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i przesłanie ich na adres e-mail: info@aics.pl.

VIII. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu. 

IX. Pana/ Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

X. Podanie przez Panią/Pana danych nie jest obowiązkiem ustawowym, natomiast jest konieczne w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie.