Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

§ 1 PREAMBUŁA

Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników sklepu internetowego aics.pl oraz zasady jego funkcjonowania.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego www.aics.pl jest:

TRADING MARIAN NASIŁOWSKI, z siedzibą w Warszawie, przy ul. V Poprzecznej 11, 04-611 Warszawa, o numerze NIP: 1131429483, REGON: 365365138, 

2. Zarówno układ elementów graficznych oraz układ treści, jak i sama treść serwisu, w tym zamieszczone zdjęcia stanowi własność sklepu internetowego aics.pl i korzysta z ochrony prawnej na mocy przepisów prawa autorskiego.

§ 3 DEFINICJE

1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

a)      Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

b)      Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

c)      Formularz zamówienia – usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.

d)      Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego, a także przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

e)      Konsument –  osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba prowadząca działalność gospodarczą, której PKD nie jest powiązane z działalnością Sprzedającego.

f)       Konto – usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.

g)      Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym.

h)      Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

i)       Sprzedawca: TRADING MARIAN NASIŁOWSKI, z siedzibą w Warszawie, przy ul. V Poprzecznej 11, 04-611 Warszawa, o numerze NIP: 1131429483, REGON: 365365138.

j)       Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

k)      Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

§ 4 KONTO

1. Wymogiem technicznym do korzystania ze sklepu internetowego aics.pl jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego mającego dostęp do przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu.

2. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.

3. Klient zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim danych, za pomocą których loguje się do sklepu internetowego.

4. Korzyścią posiadania konta jest możliwość sprawdzenia cen produktów, historii zakupów, dokonywanie zapytań o cenę, możliwość zakupu produktów. 

§ 5 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje wcześniej zarejestrowane konto. Do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.

2. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.

3. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia. W procesie zamówienia nie powstaje żaden ukryty koszt.

4. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i go zaakceptować. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do poprawnego złożenia zamówienia.

5. Zaakceptowanie wypełnionego formularza zamówienia poprzez kliknięcie hasła „Potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty” jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży.

6. Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.

7. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.

§ 6 WARUNKI I TERMIN PŁATNOŚCI

1. Klient ma do dyspozycji następujące formy płatności:

a.      Płatność za pomocą przelewu tradycyjnego

b.      Płatność za pobraniem

c.      Aplikacją Przelewy24 i BLIK

2. Po złożeniu zamówienia i nieopłaceniu go w czasie 30 min poprzez udostępnione przez nas formy płatności umowa sprzedaży zostaje rozwiązana z winy Klienta, a zamówienie automatycznie anulowane.

§ 7 WARUNKI I TERMIN DOSTAWY ZAMÓWIENIA

1. W przypadku wyboru płatności przelewem zamówienie zostanie przekazane do realizacji w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawców.

2. Termin realizacji zamówień to 1-3 dni robocze.

3. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju według cennika firm kurierskich.

4. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.

5. Zakupy dokonane w sklepie internetowym można odebrać w sklepie stacjonarnym, znajdującym się w Warszawie (04-611 Warszawa), przy ul. V Poprzecznej 11, po uprzednim umówieniu się. 

6. Czas transportu produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-2 dni robocze. Czas ten może ulec nieznacznemu wydłużeniu.

7. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Niespisanie protokołu szkody z kurierem może uniemożliwić wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

§ 9 REKLAMACJE

1. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

2. Sprzedawca odpowiada na zasadzie rękojmi, na postawie Kodeksu cywilnego.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

4. W sytuacji wystąpienia wady konsument może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

- wymiany towaru na nowy;

- naprawy towaru;

- obniżenia ceny;

- odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Wybór żądania zależy od konsumenta. Jeżeli przedsiębiorca nie zgadza się z tym wyborem, może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale musi się to odbywać w ramach przesłanek dozwolonych prawem. Pod uwagę mogą być brane następujące okoliczności:

- łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;

- charakter wady – istotna czy nieistotna;

- to, czy towar był wcześniej reklamowany.

5. Klient-Konsument zostaję objęty przepisami zawartymi w Kodeksie cywilnym w zakresie rękojmi za wady.

§ 10 ZWROTY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres info@aics.pl bądź pismem na adres ul. Poprzeczna V 11, 04-611 Warszawa.

2. Klient będący konsumentem oraz klient-konsument prowadzący działalność gospodarczą, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy.

3. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nienaruszonym na adres sklepu: TRADING MARIAN NASIŁOWSKI, ul. Poprzeczna V 11, 04-611 Warszawa. wraz z potwierdzeniem sprzedaży i dołączonym formularzem zwrotu.

4. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.

5. W przypadku zauważonych braków, wad w przesyłce lub niezgodności z zamówieniem, prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy na adres info@aics.pl.

6. Sprzedawca po weryfikacji zgłoszenia zleca odbiór wadliwego produktu na swój koszt.

7. Zlecenie odbioru jest wykonywane tylko i wyłącznie na wadliwy produkt. W przypadku dołączenia innych produktów do zwrotu Klient zostanie obciążony kwotą 20 zł, na poczet kosztów transportu, które w przypadku zwrotu pokrywa Kupujący.

8. Klient Konsument prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, będzie miał możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy jako Konsument, wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie to dotyczyć bezpośrednio branży, w której specjalizuje się przedsiębiorca, a sam zakup nie ma charakteru zawodowego.

9. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument i Klient-Konsument odpowiada materialnie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do oceny ich właściwości, cech i funkcjonalności.

10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, za wyjątkiem kosztów dostawy produktów.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za towar, w ten sam sposób jaki zostało opłacone zamówienie, zgodnie z poniższym opisem:

a.      Przy płatności poprzez przelew na konto, z którego dokonano płatności za zamówienie.

b.      Przy płatności za pobraniem na nr konta podany w formularzu.

 

§ 11 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami, a w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, nie posiadających charakteru zawodowego Sprzedającego.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.

3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

§ 12 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu jego zgody.

3. Dane osobowe użytkowników serwisu są chronione, zgodnie Polityką prywatności dostępną na stronie internetowej Sklepu https://aics.pl/polityka-prywatnosci .

4. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie), zgodnie z Polityką Cookies dostępną na stronie internetowej Sklepu https://aics.pl/ciasteczka .

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Aktualny Regulamin sklepu Internetowego jest publikowany na stronie www.aics.pl oraz na każde żądanie Klienta może zostać przesłany drogą elektroniczną na wskazany w formularzy rejestracyjnym adres e-mail.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy sprzedaży.

W razie dodatkowych pytań, skontaktuj się z nami mailowo pod adresem: info@aics.pl lub telefonicznie +48 508-294-394.